Regulamin

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO „AKTYWNY WYSPIARZ”

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „AKTYWNY WYSPIARZ”. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem. 
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest powiat Świnoujście.
 3. Stowarzyszenie służy rencistom, emerytom, obywatelom polskim bez względu na ich zamieszkanie z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i samotnych.
 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Świnoujście, ul. Mazowiecka 13.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
 7. Cele Stowarzyszenia to:
 1. Rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego, oświatowego, turystycznego, wypoczynkowego i rekreacj osóbi starszych wiekiem oraz rozbudzanie ich zainteresowań i potrzeb w tym zakresie na terenie Gminy Świnoujście.
 2. Organizowanie życia towarzyskiego i kręgów koleżeńskich, roztaczanie opieki i udzielanie pomocy potrzebującym członkom Stowarzyszenia w miarę posiadanych środków.
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
 1. Organizowanie i prowadzenie spotkań zapoznawczych i prelekcji okolicznościowych dla osób samotnych.
 2. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form czynnego wypoczynku.
 3. Promowanie walorów krajobrazowych I przyrodniczych gminy Świnoujście poprzez organizowanie wycieczek szlakiem wodnym, pieszym i rowerowym.
 4. Prowadzenie działań na rzecz szacunku dla środowiska naturalnego I jego ochrony ze szczególnym uwzględnieniem środowiska leśnego I wodnego.
 5. Organizowanie życia towarzyskiego, kulturalnego poprzez integrację społeczną gminy Świnoujście a sąsiadami z zachodniej granicy Niemcami.
 6. Wszechstronne gromadzenie funduszy na cele statutowe.
 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
 1. Członek ma prawo:
 1. Korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 2. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 3. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 1. Członek zobowiązany jest do:
 2. a)   Przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia.
 3. b)   Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

       c).  Regularne opłacanie składek członkowskich Stowarzyszenia.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. Nieopłacenie składek członkowskich przez 3 kolejne miesiące.
 2. Nie przestrzeganie regulaminu Stowarzyszenia.
 3. Zgonu członka Stowarzyszenia.
 4. Na własną prośbę.
 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Zebranie Członków.
 2. Przedstawiciel.
 1. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

17.1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.

 1. W sprawach określonych w par. 19 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.  
 1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:
 1. ustalanie kierunków działania i rozwoju 
 2. wybór i odwołanie Przedstawiciela
 3. przyjmowanie i odwoływanie członków  
 4. uchwalanie zmian regulaminu 
 5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia
 6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
 7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
 8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
 9. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
 10. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł
 1. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 1. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 5 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków. 
 1. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
 1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
 2. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
 3. zwoływanie zebrania członków
 1. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:
 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
 3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
 5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł
 1. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
 1. składek członkowskich,
 2. dotacji,
 3. darowizn,
 4. zbiórek publicznych,
 5. spadków, zapisów,
 6. dochodów z majątku stowarzyszenia.
 1. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.