STATUT

Statut: STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW NATURY

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1. STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW NATURY jest Stowarzyszeniem w dalszej części Statutu zwanym Stowarzyszenie. Stowarzyszenie skupia osoby samotne z uwzględnieniem osób w wieku emerytalnym. Stowarzyszenie zwiększa szanse tych osób na pełne współuczestniczenie w życiu społecznym i kulturalnym, rozwijanie wszelkich zainteresowań powiązanych ze sztuką, tradycją I kulturą różnych form twórczości amatorskiej na łonie natury. Stowarzyszenie jest dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych o celach niezarobkowych, może jednak prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie do prawidłowego realizowania swoich celów i zatrudniać pracowników, także członków Stowarzyszenia.

§2 Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i Świata Polonii, tymczasową siedzibą jest Polska, miasto Świnoujście.

§3. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą obywateli pochodzenia polskiego bez względu na miejsce ich zamieszkania.

§4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§5. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci, odznak i innych oznaczeń, znak graficzny jest strzeżony prawem autorskim Stowarzyszenia.

$6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§7. Stowarzyszenie może organizować zgromadzenia publiczne.

§8 Stowarzyszenie jest organizacją społecznie użyteczną i opiera swoją działalność na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji

§9. Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. Rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego, oświatowego, turystycznego, wypoczynkowego i rekreacji ludzi starszych oraz rozbudzenia zainteresowań i potrzeb w tym zakresie.

2. Organizowanie życia towarzyskiego i kręgów koleżeńskich, roztaczanie opieki i udzielanie pomocy potrzebującym członkom Stowarzyszenia w miarę posiadanych środków.

§10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i prowadzenie spotkań zapoznawczych i prelekcji okolicznościowych dla osób samotnych.

2. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form czynnego wypoczynku.

3. Promowanie walorów krajobrazowych I przyrodniczych gminy Świnoujście poprzez organizowanie wycieczek szlakiem wodnym, pieszym i rowerowym.

4. Prowadzenie działań na rzecz szacunku dla środowiska naturalnego I jego ochrony ze szczególnym uwzględnieniem środowiska leśnego I wodnego.

5. Organizowanie życia towarzyskiego, kulturalnego poprzez integrację społeczną gminy Świnoujście a sąsiadami z zachodniej granicy Niemcami.

6. Wszechstronne gromadzenie funduszy na cele statutowe.

7. Prowadzenie działalności gospodarczej służącej celom Stowarzyszenia.

§11. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na terenie RP zgodną z PKD:

96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

1. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia będzie przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. W uzasadnionych przypadkach członkowie Stowarzyszenia mogą być na podstawie umowy wynagradzani za szczególne działania i usługi na rzecz Stowarzyszenia.

Rozdział III Członkowie – prawa i obowiązki

§12. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§13. Stowarzyszenie posiada członków:

1. Zwyczajnych.

2. Wspierających.

3. Honorowych.

§14. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską.

§15. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji lub drogą elektroniczną i decyzji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

§16. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§17. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

§18. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§19. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd Stowarzyszenia.

§20. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

2. Korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

4. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§21. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Regularnego opłacania składek członkowskich, zgodnie z uchwałą Stowarzyszenia.

§22. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym, w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§23. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§24. Członkowie honorowi są zwalniani ze składek członkowskich, mogą jednak dobrowolnie i wszechstronnie wspierać Stowarzyszenie.

§25. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

2. Wykluczenia przez Zarząd; z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, nie przestrzegania regulaminu wewnętrznego w tym nie płacenia składek członkowskich przez sześć miesięcy bez uzasadnienia, naruszania zasad współżycia społecznego lub utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

3. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§26. Uchwała Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa jest ostateczna.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§27. Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

§28. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

§29. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§30. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.

2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

§31. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§32. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane corocznie przez Zarząd Stowarzyszenia.

§33. Termin i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd podaje do wiadomości wszystkim członkom co najmniej na 7 dni przed terminem zgromadzenia. Miejscem Walnego Zgromadzenie Członów Stowarzyszenie może być tymczasowa siedziba oraz drogą elektroniczną poprzez Skype z uwagi na różne miejsca zamieszkania członków Stowarzyszenia.+

§34. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie, również poprzez Internet – aplikację SKYPE i jest zwoływane przez Prezesa, Zarząd, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§35. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek co najmniej połowy obecnych zarządzone zostanie głosowanie tajne.

§36. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.

2. Wybór Prezesa Stowarzyszenia.

3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu.

6. Rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej.

7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§37. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§38. Zarząd składa się z prezesa, zastępcy prezesa, skarbnika i sekretarza.

§39. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§40. Do kompetencji Zarządu należy:

1. Realizacja celów Stowarzyszenia.

2. Uchwalanie wszelkich uchwał wewnętrznych z przedłożeniem na Walnym Zgromadzeniu Członków.

3. Zmian statutu z przedłożeniem na Walnym Zgromadzeniu Członków.

4. Uchwalanie budżetu.

5. Sporządzanie planów pracy i budżetu.

6. Sprawowanie nad majątkiem Stowarzyszenia.

7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.

8. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

9. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

10. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

11. Przyjmowanie i skreślanie członków.

§41. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§42. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.

§43. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego komisji i członka.

§44. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.

2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.

3. Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu.

4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§45. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia w porozumieniu z pozostałym składem władz, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V Majątek i Fundusze

§46. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

1. Darowizn, spadków, zapisów.

2. Zgromadzeń i zbiórek publicznych.

3. Dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Dotacji i ofiarności publicznej krajowej i zagranicznej.

5. Składek członkowskich

§47. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§48. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§49. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§50. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§51. Uchwałę w sprawie o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§52. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§53. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.